Pitanja za proveru znanja

Ovde se nalaze pitanja za proveru znanja koja će vam pomoći u učenju i pripremi za ispit. Pitanja takođe možete da preuzmete u Microsoft Word formatu.

1) Šta predstavlja aktiva?
2) Koje klase spadaju u aktivu?
3) Šta predstavlja pasiva?
4) Koje klase spadaju u pasivu?
5) Kako se računa kapital preduzeća?
6) Da li se kapital može vezivati za pojedine stavke u aktivi?
7) Kada preduzeće ima negativan kapital?
8) Bilans stanja pokazuje stanje na određeni dan ili stanje u određenom periodu?
9) Koje klase spadaju u Bilans stanja?
10) Koje klase spadaju u Bilans uspeha?
11) Kako se računa rezultat preduzeća?
12) Prihodi su događaji koji  kapital preduzeća?
13) Šta je glavna knjiga?
14) Navedite nekoliko pomoćnih knjiga (analitika)?
15) Kako se ispravlja greška putem crvenog storna?
16) Kako se knjiži ako se koristi crni storno?
17) Kako se zove osnovni dokument u kojem preduzeće definiše način knjiženja, tokove dokumentacije,računovodstvena pravila i sl.?
18) Šta je saldo računa?
19) Koji knjigovodstveni termin koristimo kada unosimo osnovno sredstvo u analitičku evidenciju?
20) Kada nama neko duguje kaže se da mi prema njemu imamo ?
21) Troškovi se knjiže na  stranu.
22) Prihodi se knjiže na  stranu.
23) Povećanje aktive se knjiži na  stranu.
24) Povećanje pasive se knjiži na  stranu.
25) Da li posle svakog knjiženja važi AKTIVA = PASIVA?
26) Ako je u određenom trenutku pasiva veća od aktive, preduzeće je do tog trenutka ostvarilo
27) Navedite računsku formulu koja uvek važi koristeći pojmove „aktiva“, „pasiva“, „rashodi“, „prihodi“.
28) Dva najvažnija računovodstvena propisa su
29) Šta je amortizacija osnovnih sredstava?
30) Navedite nekoliko sinonima za amortizaciju?
31) Kako se određuje stopa amortizacije kod osnovnih sredstava?
32) Kako se računa amortizacija?
33) Kada se računa amortizacija?
34) Kada počinje period amortizacije?
35) Revalorizacija osnovnih sredstava je obavezna ili dobrovoljna?
36) Navedite nekoliko obrtnih sredstava.
37) Preko koje metode se u materijalnom i robnom knjigovodstvu računa izlaz zaliha?
38) Kada dobijemo račun za prevoz materijala knjižićemo ga na troškove ili ćemo povećati nabavnu vrednost materijala?
39) Šta predstavlja sitan inventar?
40) Da li se za sitan inventar računa amortizacija?
41) Koji dokumenti se koriste u blagajničkom poslovanju?
42) Kada materijal postaje trošak?
43) Navedite sve četiri vrste virmana?
44) Prelazni račun se koristi kod kontiranja
45) Navedite primer za aktivno vremensko razgraničenje?
46) Navedite primer za pasivno vremensko razgraničenje?
47) Da li je isplata dobavljaču za robu trošak?
48) Koji su objekti za prodaju robe na veliko?
49) Koji su objekti za prodaju robe na malo?
50) Koja se knjiga koristi u prometu na veliko?
51) Koja se knjiga koristi u prometu na malo?
52) Da li je u prometu na veliko obavezno vođenje kartica za svaki artikal?
53) Da li je u prometu na malo obavezno vođenje kartica za svaki artikal?
54) U kom prometu se obavezno koristi fiskalna kasa?
55) Ako nestane struja i ne može da se koristi fiskalna kasa prodavac kupcu izdaje ?
56) Šta se iz fiskalne kase izvlači na kraju svakog radnog dana?
57) Ako kupac vraća robu u prodavnicu npr. zbog neispravnosti, koji dokument će prodavac zahtevati od kupca da potpiše?
58) Napišite strukturu prodajne cene robe kod obveznika PDV?
59) Kada roba postaje trošak?
60) Gde proizvodno preduzeće vodi evidenciju nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda?
61) Koji troškovi se priznaju a koji ne priznaju u vrednost zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda?
62) Kada proizvodno preduzeće knjiži na kontima 110,111,120?
63) Ako preduzeće na kraju godine ima manje zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda nego na početku godine to predstavlja
64) Koliko vrsta PDV postoji i navedite ih?
65) Kako se računa poreska obaveza na kraju perioda?
66) Do kada se mora podneti PDV prijava i uplatiti PDV?
67) Koji PDV periodi postoje?
68) Kada se preduzeće mora prijaviti u sistem PDV?
69) Koliko PDV stopa postoji i navedite procente?
70) Kako se računa preračunata stopa PDV za nižu stopu?
71) Navedite četiri tipska slučaja kada se ne sme koristiti ulazni PDV?
72) Ako smo u prvom periodu primili novac od kupca a u drugom periodu isporučili robu, kada nastaje naša poreska obaveza?
73) Šta je avansni račun?
74) Avansni račun treba izdati kupcu odmah nakon uplate ili na kraju meseca ako nismo isporučili robu?
75) U kom roku se bez kazne može menjati poreska prijava?
76) Navedite osnovne dokumente kod prodaje robe?
77) Kada neto zarada po satu može da bude manja od minimalne neto zarade po satu?
78) Da li je plata trošak u mesecu u kom zaposleni radi ili tek kada se isplati?
79) Navedite doprinose za socijalno osiguranje?
80) Kada se računa porez na zaradu zaposlenog koristi se minimalna neto zarada ili najniža bruto osnovica ili neoporezivi iznos?
81) Do kada se najkasnije moraju platiti doprinosi na socijalno osiguranje kod zarade i na koju osnovicu?
82) Navedite primanja koja obavezno ulaze u zaradu zaposlenog?
83) Šta se obavezno popisuje na kraju godine?
84) Šta mora biti usaglašeno pre popisa?
85) Šta je izvod otvorenih stavki?
86) Da li je za potpisivanje završnog računa potreban certifikat?
87) Za koliko dana od nastanka poslovne promene knjigovodstvo treba da dobije dokument od nadležne službe i za koliko dana posle toga treba da ga proknjiži?
88) Koja preduzeća su obavezna da vrše reviziju?
89) Da li je revizorska kuća državna institucija koja po uočenim nepravilnostima naplaćuje kaznu preduzeću? 
90) Koga revizija obaveštava o izvršenoj kontroli?