Biznis plan - finansijske analize

 

Naslov:

Biznis plan - finansijske analize

Autori:

Nikola Rašić
Dušan Garapić

Sadržaj skripte:

Naziv poglavlja
Broj strane
1. PODACI O INVESTITORU
7
2. PODACI O PROGRAMU
7
3. PODACI O FIRMI 8
3.1. Vlasnička struktura
8
3.2. Organizaciona struktura
8
3.3. Kadrovi
8
3.4. Imovina
9
3.5. Delatnost
9
3.6. Tržište
9
3.7. Konkurencija
9
3.8. Kupci i dobavljači
10
3.9. Finansijska analiza dosadašnjeg poslovanja
10
3.10. Planovi za budućnost
16
4. PODACI O PROJEKTU
17
4.1. Predmet biznis plana  
17
4.2. Tržište
17
4.2.1. Ciljna grupa potrošača 
17
4.2.2. Geografsko tržište prodaje  
17
4.2.3. Sadašnja godišnja potrošnja na ciljnom tržištu 
17
4.2.4. Prognoza kretanja tražnje
17
4.3. Konkurencija
18
4.4. Kupci i dobavljači
18
4.5. Metode prodaje i politika cena
18
4.6. Tržište nabavke sirovina i repromaterijala  
18
4.7. Tehničko-tehnološki aspekti investicije 
19
4.7.1. Potrebna oprema  
19
4.7.2. Potrebni kadrovi
19
4.8. Analiza lokacije
20
4.9. Ekologija i zaštita
20
4.10. Dinamika realizacije biznis plana
20
4.11. Organizacija firme posle realizacije biznis plana
20
5. FINANSIJSKA ANALIZA
21
5.1. Proračun ukupnog prihoda
21
5.2. Proračun potrebnih sirovina 
21
5.3. Proračun potrebnih energenata
21
5.4. Zbirni pregled materijalnih troškova
21
5.5. Proračun ostalih troškova
22
5.6. Amortizacija
22
5.7. Plate
22
5.8. Proračun stalnih sredstava
23
5.9. Proračun trajnih obrtnih sredstava
23
5.10. Rekapitulacija ukupnih ulaganja
23
5.11. Izvori finansiranja
25
5.12. Interkalarna kamata za vreme grejs perioda
25
5.13. Plan otplate kredita
26
5.14. Pregled kamata,otplata i anuiteta po godinama
26
5.15. Cena koštanja
26
5.16. Bilans stanja
27
5.17. Bilans uspeha
27
5.18. Finansijski tok
28
5.19. Ekonomski tok
29
STATIČKA OCENA BIZNIS PLANA
29
5.20. Investicije po radniku 
29
5.21. Dobit po radniku
29
5.22. Akumulativnost
29
5.23. Reproduktivna sposobnost
30
5.24. Ekonomičnost
30
5.25. Vreme povrata ulaganja
30
DINAMIČKA OCENA BIZNIS PLANA
31
5.26. Neto sadašnja vrednost
31
5.27. Relativna neto sadašnja vrednost
33
5.28. Interna stopa rentabilnosti
33
ANALIZA OSETLJIVOSTI BIZNIS PLANA
34
5.29. Osetljivost biznis plana na stepen korišćenja kapaciteta
34
5.30. Osetljivost biznis plana na pad prodajnih cena od 10%
35
5.31. Osetljivost biznis plana na porast materijalnih troškova od 10%
36
5.32. Zbirna ocena biznis plana 
37
6. PRIMER ZAHTEVA ZA KREDIT KOD POSLOVNE BANKE
38