Program rada - osnovni kurs

 

Predavanje

Tema

1. Značaj i uloga računovodstva u privredi. Elementarni pojmovi.
Kontni okvir i njegova primena.
2.

Osnovna sredstva:

 • analitička evidencija
 • kontiranje: nabavke,prodaje, rashodovanja,viška, manjka, dodatnog ulaganja, štete
 • amortizacija: obračun i knjiženje računovodstvene amortizacije, poreska amortizacija
 • praktičan rad iz analitičke evidencije
3. Materijalno knjigovodstvo, kontiranje nabavke i utroška materijala, vođenje magacina materijala,fakturisanje,vođenje blagajničkog dnevnika, popunjavanje naloga blagajni „naplatite“ i „isplatite“, likvidiranje putnih naloga, tekući račun,prelazni račun, indirektan otpis potraživanja, kompenzacija
Praktičan rad iz analitičke evidencije materijala                 
 
4. Kontiranje ulaznih faktura, obračun i isplata ugovora o delu,popunjavanje obrasca PPP-PD i MUN-K,obračun i isplata naknade za prevoz,obračun poreza, popunjavanje PPP-PD, šifre plaćanja, popunjavanje naloga za prenos, naloga za isplatu,naloga za uplatu i naloga za naplatu, iskup čekova, asignacija, cesija, kontiranje i zatvaranje avansnih uplata, menica, propratno pismo
5. Zarade i naknade zarada,obračun zarada,obračun naknada za bolovanje i naknada za porodiljsko,minimalna zarada,regres,topli obrok,najniža i najviša osnovica za obračun doprinosa, obračun poreza na zarade, popunjavanje naloga za prenos kod uplate javnih prihoda, kontiranje obračuna zarada,kontiranje izvoda i blagajničkog dnevnika, popunjavanje obrazaca PPP-PD, NZ-1, OZ -7, OZ-10, M, M-4K, praktičan rad
 
6. i 7. Trgovina i porezi,kalkulacije u veleprodaji i maloprodaji, vođenje
KEPU knjige, robno knjigovodstvo,knjigovodstveno praćenje nabavke i prodaje robe u veleprodaji po nabavnim i prodajnim cenama, knjigodstveno praćenje maloprodaje, PDV evidencija ulaznih faktura, PDV evidencija izlaznih faktura i dnevnih izveštaja fiskalne kase, obračun i knjženje PDV, uplata PDV, popunjavanje PPPDV, kontiranje nabavke i prodaje robe u maloprodaji i veleprodaji, kontiranje viška, manjka i nivelacije.
Obračun ostvarene razlike u ceni,izračunavanje preračunate stope, knjiženje ulaznih i izlaznih avansnih računa, praktičan rad
 
8. Upravljačko računovodstvo,poslovanje preduzetnika, podizanje gotovine, obračun i knjiženje poreza.
9. Praktičan rad – knjigovodstvo maloprodaje
10. i 11. Otvaranje početnog stanja,knjiženje raznih poslovnih događaja, utvrđivanje rezultata,obračun odloženih poreskih sredstava i obaveza,obračun poreskog kredita i popunjavanje poreskog bilansa i poreske prijave,uplata poreza na dobit, popunjavanje OA obrasca,zatvaranje klase 5 i 6, klasa 7, zatvaranje konta stanja, prijava poreza na imovinu,popunjavanje PPI-1 obrasca, zaključni list
 
12. Praktičan rad, popunjavanje obrazaca:
 • bilans stanja
 • bilans uspeha
 • statistički aneks
 • izveštaj o promenama na kapitalu
 • izveštaj o novčanim tokovima

Predavanja se održavaju jednom nedeljno po 6 školskih časova.
                                                                                               
Predavači na kursu su:

 • Nikola Rašić dipl. ekon. radi  na radnom mestu interni revizor u javnom preduzeću
 • Dušan Garapić dipl. ekon. radi na radnom mestu šef računovodstva u privatnom preduzeću


Polaznici kursa dobijaju:

 • dve skripte koje su usklađene s važećim propisima iz oblasti računovodstva. Skripte su napisali predavači na kursu.
 • CD s programom za finansijsko knjigovodstvo
 • pristup preko interneta programu za finansijsko i robno knjigovodstvo
 • propisane obrasce iz oblasti računovodstva i platnog prometa za izradu praktičnih radova

Rukovodilac kursa:
Nikola Rašić dipl.ekon.
Tel: 064/61-231-77